Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Razors & Scissors, hierna te noemen Razors & Scissors. Wij bieden transparantie over welke gegevens we over u verzamelen, hoe deze gegevens worden gebruikt en met wie de gegevens worden gedeeld. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, onze (voormalige) medewerkers, sollicitanten en onze opdrachtgevers. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en garanderen een zorgvuldige en discrete omgang. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, te weten de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens

Razors & Scissors is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen het toepassingsbereik van deze privacyverklaring vallen. Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt, een dienst afneemt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Deze privacyverklaring sterkt ertoe u te informeren over deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Razors & Scissors verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Razors & Scissors verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Razors & Scissors:
• om contact met u te kunnen opnemen;
• om u informatie te sturen;
• voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, waaronder, doch niet beperkt tot, arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht;
• voor het uitvoeren van de administratie.
Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van kandidaten, werknemers, leveranciers, klanten/opdrachtgevers en overige relaties van en betrokkenen bij Razors & Scissors te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren.
Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt voor andere legitieme doeleinden, waaronder naleving van of onderzoek naar (vermoedelijke) overtreding van wet- en/of (interne) regelgeving. De rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden zijn:
• kwaliteits- en managementdoeleinden, zoals interne controles, audits, accountantscontrole, certificeringen en bedrijfsbeveiliging;
• beveiliging van medewerkers en bezoekers;
• het faciliteren van een adressenbestand van medewerkers en zakelijke contactgegevens.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de geldende privacywetgeving mag Razors & Scissors alleen persoonsgegevens verwerken indien de verwerking berust op een wettelijke grondslagen. Razors & Scissors hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:
• in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een opdrachtovereenkomst;
• om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
• in verband met de gerechtvaardigde belangen van Razors & Scissors , waarbij Razors & Scissors erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:

Website en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden, zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.
Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.
U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging van persoonsgegevens

Razors & Scissors heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Razors & Scissors heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Razors & Scissors

Razors & Scissors kan uw (persoons-) gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen binnen Razors & Scissors . Razors & Scissors ziet erop toe dat binnen haar afdelingen en ondernemingen de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast. Razors & Scissors kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.
Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Razors & Scissors

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich brengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover u hiervoor geen expliciete toestemming heeft verleend of hiervoor geen wettelijke verplichting bestaat, geschiedt deze uitwisseling van gegevens slechts indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Razors & Scissors of indien Razors & Scissors bij deze uitwisseling een gerechtvaardigd belang heeft waarbij Razors & Scissors uw privacybelang altijd laat meewegen.
Geen commercieel gebruik

Razors & Scissors zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, voor zover in deze privacyverklaring niet anders is bepaald of indien u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Razors & Scissors kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

Razors & Scissors bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacy rechten

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:

Razors & Scissors.

Privacy

Reinkenstraat 5
2517 CN Den Haag

Of via e-mail: info@razors-scissors.nl

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van ons privacybeleid.

Vragen

Als u nog vragen hebt over ons privacy beleid, neemt u dan contact ons op via info@razors-scissors.nl